Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

 

Төсвийн зарлагын 2017 оны хуваарилалт