Хууль, Эрх зүй

Хууль, эрх зүйн орчин

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

Гамшгаас хамгаалах байгууллага, албаны тогтолцоо, зохион байгуулалт, удирдлага үйл ажиллагаа, гамшгаас хамгаалах асуудлаар төрийн болон нутгийн захиргаа, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн эдлэх эрх, хүлээх үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.
Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, учирсан хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээг удирдан зохион байгуулах хүрээнд төрийн болон нутгийн захиргаа, аж ахуйн нэгж байгууллага, улсын албадын хоорондын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулна.

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

Галын аюулгүй байгдлыг хангах, галын аюулгүй байдлын хяналтыг хэрэгжүүлэгч байгууллагын эрх зүйн үндсийг тогтоох, галын аюулгүй байдлыг хангах талаарх нутгийн захиргааны болон аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн эдлэх эрх, хүлээх үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.
Гал түймэртэй тэмцэх түүнээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон ажлыг улсын хэмжээнд нэгтгэн зохион байгуулж чиглүүлнэ.

Улсын нөөцийн тухай хууль

Улсын нөөцийн бараа материалыг бүрдүүлэх, хадгалах тээвэрлэх, хүргэх, шинэчлэх, захиран зарцуулах, санхүүжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.
Нөөцийн бараа материалыг тогтоосон байршил, нэр төрөл, тоо хэмжээнд бүрдүүлэх, хадгалах, шинэчлэх, Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу улсын нөөцөөс бараа материал гаргах, нөхөн бүрдүүоэх үйл ажиллагааг нөөцийн салбаруудаар дамжуулан хэрэгжүүлнэ.

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын багц хууль
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
Монгол улсын захиргааны ерөнхий хууль 

 1. Монгол Улсын үндсэн хууль /6 бүлэг 70 зүйл 1992.01.13/ 
 2.  ТӨРИЙН БЭЛГЭ ТЭМДГИЙН ТУХАЙ 
 3.  ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ 
 4. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ 
 5. Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай /5 бүлэг 
 6.  ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ 
 7. Төрийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх тухай /нэг бүлэг 7 зүйл 1995.01.12/
 8. Хөдөлмөрийн тухай /15 бүлэг 142 зүйл 1999.05.14/
 9. Авлигын эсрэг хууль /3 бүлэг 18 зүйл 1996.04.05/
 10. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
 11. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тухай /5 бүлэг 21 зүйл 2001.12.27/ 
 12. ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ
 13. ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ
 14. ТӨСВИЙН ТУХАЙ
 15. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай /5 бүлэг 24 зүйл 2001.12.13/
 16. ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН  ТУХАЙ
 17. Төрийн нууцын тухай /5 бүлэг 25 зүйл 1995.04.18/
 18. БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ
 19. ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ
 20. Архивын тухай хууль 4 бүлэг 27 зүйл 1998.01.02/
 21.  МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ
 22. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай / 4 бүлэг 21 зүйл 1995.04.17/
 23. Харилцаа, холбооны тухай /8 бүлэг 33 зүйл 2001.10.18/
 24. ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ
 25. АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ
 26. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /7 бүлэг 36 зүйл 2003.06.30/
 27. ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ
 28. Улсын нөөцийн тухай /4 бүлэг 19 зүйл 2007.07.05/
 29. Газрын тухай /7 бүлэг 64 зүйл 2002.06.07/
 30. Усны тухай /4 бүлэг 30 зүйл 1995.04.13/
 31. Ойн тухай хууль /7 бүлэг 38 зүйл 2007.05.17/
 32. Хүнсний тухай /5 бүлэг 18 зүйл 1999.10.07/
 33. АМЬТНЫ ТУХАЙ
 34. ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ
 35. АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ
 36. ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ
 37. ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ
 38. ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ
 39. УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ
 40. Барилгын тухай /7 бүлэг 28 зүйл 1998.08.07/
 41. Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай /5 бүлэг 16 зүйл 2001.06.07/
 42. Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай /3 бүлэг 20 зүйл 2006.05.25/
 43. Байгаль орчны хамгаалах тухай /7 бүлэг 39 зүйл 1995.03.30/
 44. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ
 45. СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ
 46. ЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ
 47. УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ
 48. Таримал ургамлын үр сортын тухай /2 бүлэг 10 зүйл 1999.06.17/
 49. ДААТГАЛЫН ТУХАЙ
 50. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай /7 бүлэг 25 зүйл 1994.06.13/
 51. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ
 52. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ
 53. АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТООЦОХ ТУХАЙ
 54. ТЭТГЭМЖИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
 55. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН
  ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ