КАНАД ХИЙЦИЙН МОДОН ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

0

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан Канад хийцийн модон цэцэрлэг сургуулийн сургуулийн барилга байгууламжид Гамшгаас хамгаалах тухай хууль болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах  төлөвлөгөөт бус болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг удирдамжийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.