Авто үйлчилгээний байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг явуулж байна.

0

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан Авто үйлчилгээний байгууллагуудад Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зохион байгуулан ажиллаж байна.

Posted by СБД ОБХ Хяналт on Wednesday, November 1, 2017

Posted by СБД ОБХ Хяналт on Wednesday, November 1, 2017

Posted by СБД ОБХ Хяналт on Wednesday, November 1, 2017

Posted by СБД ОБХ Хяналт on Wednesday, November 1, 2017

Posted by СБД ОБХ Хяналт on Wednesday, November 1, 2017

https://www.facebook.com/1485046784881713/photos/pcb.1496831327036592/1496831177036607/?ty