Горгаз ахуйн хий цэнэглэх станцад тархалтын сургуууль зохион байгуулав

0

Гал түймэр аврах 34 дүгээр ангийн 3-р салааны бие бүрэлдэхүүн Сүхбаатар дүүргийн 17-р хороонд байрлах Гор газ ахуйн хий цэнэглэх станцад тархалтын сургуулийг зохион байгуулж, тус байгууллагын 6 ажилтанд Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх анхан шатны мэдлэг олгох танхимийн сургалтыг, гал унтраах дадлагын хамт зохион явууллаа.