Аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, сургалт зохион байгуулах

0

Гамшгаас хамгаалах хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.4 Мэргэжлийн анги болон ажилтныг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сургаж бэлтгэх, тэдгээрийг гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх дадлага, чадвартай болгох, бэлэн байдлыг хангуулах.

галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.5 дахь заалт ажилтан ажилчдынхаа гал түймэртэй тэмцэх, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга ажиллагаанд сургах, мэдлэгийг дээшлүүлэх арга хэмжээ боловсруулж хэрэгжүүлэх гэсэн заалтын дагуу аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр болон мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж, заавар зөвлөгөө өгч ажиллана.

Иргэд аж ахуйн нэгж  байгууллагын бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

  1. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад сургалт сурталчилгаа явуулах тухай хүсэлт
  2. Байгууллагын үйл ажиллагаа онцлогийг тусгасан танилцуулга